Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

ZAŽIJTE S NÁMI 10. NAROZENINY

Statut soutěže

„10. Narozeniny – vyhraj zážitky“
a
„10. Narozeniny – Odměna za nákup“

FALO EVENTS s.r.o., se sídlem Čiklova 637/13, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ: 02763427,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 223553,
organizuje na území České republiky marketingovou soutěž s názvem „10. Narozeniny –
vyhraj zážitky“ a „10. Narozeniny – Odměna za nákup“ probíhající v termínu 10.11.2018
– 20.11.2018 od 10-18h (20.11. od 10-12h) (dále jen „Soutěž“).


Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem Soutěže je společnost FALO EVENTS s.r.o.,
se sídlem Čiklova 637/13, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ: 02763427, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223553, zastoupená jednatelem
Radoslavem Kafkou (dále jen „Organizátor“).

Zadavatelem Soutěže je PEC Campus Square, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 03263690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, sp.zn C 229356, (dále jen „zadavatel“).

Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá v prostorách obchodního centra Campus Square Brno, Netroufalky 770,
625 00 Brno, v termínu od 10.11.2018 do 20.11.2018, a to každý den od 10-18h (20.11. od
10-12h) v soutěžním stánku v „Tesco pasáži“.

Účastnící soutěže

Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky
v tomto statutu uvedené (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Soutěži jsou dle tohoto statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném
poměru ve vztahu k Organizátorovi a Zadavateli, jakož i k osobám s Organizátorem a
Zadavatelem personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim
blízkých. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé
jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře,
nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen. (dále jen
„Vyloučená osoba“)

V případě, že se výhercem Soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá
ve prospěch Organizátora Soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je
povinna tuto Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, a to nejpozději do
10 dnů ode dne doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na výhru právní nárok.
Účastí v Soutěži každý Účastník bezvýhradně souhlasí se zněním tohoto statutu Soutěže a
podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo
jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko
Organizátora Soutěže. Účastníci jsou povinni se tomuto stanovisku Organizátora podřídit.

Pravidla Soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující
podmínky účasti v Soutěži:

A/ „10. Narozeniny – vyhraj zážitky“
1/ Účastník utratí za běžný nákup v termínu od 10.11.2018 – 20.11.2018 nejméně
500,- Kč u jednoho prodejce v obchodním centru Campus Square Brno, vyjma
nákupu u prodejce TESCO (s těmito účtenkami se nelze účastnit této Soutěže),
za který obdrží od prodejce účtenku s utrženou částkou nejméně 500,- Kč, se
kterou se dostaví do soutěžního stánku, který bude k dispozici Účastníkovi
každý den od 10-18h v termínu Soutěže, kde bude účtenka zkontrolována a
viditelně označena pověřenou hosteskou Organizátora. Tuto označenou
účtenku účastníka není možné opakovaně použít pro účely této Soutěže vyjma
„10. Narozeniny - odměna za nákupy“ popsané níže.
2/ Účastník čitelně, osobně, úplně a bezchybně vyplní hrací kartu v tištěné formě,
který Účastníkovi k vyplnění předá hosteska Organizátora v soutěžním stánku
v prostorách „Tesco pasáže“.
3/ Účastník osobně vhodí úplně a správně vyplněnou hrací kartu do připraveného
hracího boxu.

B/ „10. Narozeniny – odměna za nákup“
1/ Účastník utratí za běžný nákup v termínu od 10.11.2018 – 20.11.2018 nejméně
500,- Kč u jednoho prodejce v obchodním centru Campus Square Brno, vyjma
nákupu u prodejce TESCO (s těmito účtenkami se nelze účastnit této Soutěže),
za který obdrží od prodejce účtenku s utrženou částkou nejméně 500,- Kč, se
kterou se dostaví do soutěžního stánku, který bude k dispozici Účastníkovi
každý den od 10-18h v termínu Soutěže, kde bude účtenka zkontrolována a
případně označena pověřenou hosteskou Organizátora. Tuto označenou
účtenku účastníka není možné opakovaně použít pro účely této Soutěže vyjma
„10. Narozeniny – vyhraj zážitky“ popsané výše.
2/ V případě, že Účastník bude splňovat podmínky dle předchozího odstavce 1/ a
podmínky statutu Soutěže, bude mu umožněno losovat jednu z předem
připravených obálek.

Výherce Soutěže

A/ „10. Narozeniny – vyhraj zážitky“

Výherci soutěže budou vylosováni ze všech Účastníků, kteří se v termínu od 10.11.2018 –
20.11.2018 Soutěže zúčastní a splní předepsané podmínky, tj. zejména předloží účtenku za
běžný nákup v termínu od 10.11.2018 – 20.11.2018 v obchodním centru Campus Square Brno
ve výši nejméně 500,- Kč u jednoho prodejce, vyjma nákupu u prodejce TESCO, čitelně,
osobně, správně a úplně vyplní hrací kartu a tuto vhodí do připraveného soutěžního boxu.

Výherce této části Soutěže bude vylosován moderátorem akce za přítomnosti právního dozoru
a zástupce OC Campus Square dne 20.11.2018 ve 12:00h, v obchodním centru Campus
Square Brno, Netroufalky 770, 625 00 Brno, ze všech platně zúčastněných Účastníků. Po
vylosování hrací karty bude tato zkontrolována pověřenými osobami, kdy se bude zkoumat
čitelnost, správnost a úplnost údajů uvedených na hrací kartě. Následně bude vyhlášeno
jméno vylosovaného výherce.

V případě, že bude fyzicky přítomen vylosovaný Účastník soutěže, bude ověřena jeho
totožnost dle údajů uvedených na hrací kartě. Pokud vylosovaný Účastník nesdělí správně
osobně uvedené vyplněné údaje z hrací karty, může ztratit nárok na výhru pro neověření
totožnosti. Po splnění všech podmínek bude teprve slavnostně Účastník prohlášen za výherce
a bude mu předána (i symbolicky) cena.

V případě, že vylosovaný výherce hlavní ceny nebude fyzicky přítomen losování dne
20.11.2018 v obchodním centru Campus Square Brno, Netroufalky 770, 625 00 Brno, bude
kontaktován zástupcem Organizátora prostřednictvím e-mailu, které vyplní v hrací kartě.
Jména výherců budou zveřejněny pro účely zkontaktování výherce na FB stránkách.

B/ „10. Narozeniny – odměna za nákup“
Výhercem okamžité ceny je každý Účastník, který splňuje podmínky statutu Soutěže,
vylosuje jednu z připravených obálek, která obsahuje kartičku s vyznačenou výhrou. Výhru je
možné čerpat pouze do vydání jejich zásob nebo do skončení platnosti poukázek. Platnost
každého poukazu je uvedena přímo na poukazu. Tyto dárkové poukazy nelze kombinovat s
dalšími slevami nebo akcemi.

Poté, co si účastník akce vybere příslušnou obálku, nemůže ji za žádných okolností vrátit zpět
za účelem výměny za jinou obálku.

Cena v Soutěži

A/ „10. Narozeniny – vyhraj zážitky“
Účastník soutěží o 10x zážitkové karty v hodnotě 5.000,- Kč od společnosti Allergria-firma na
zážitky (www.firmanazazitky.cz).

B/„10. Narozeniny – odměna za nákup“
Účastníci soutěží o ceny v podobě dárkových poukazů a dárkových balíčků obsažené vobálkách (1091 kusů). Seznam výher bude k dispozici na soutěžním stánku.

Způsob odevzdání ceny

Výhry v Soutěži na základě losování budou předány dle faktických možností ihned na místě
nebo do 10 dnů od losování.

Okamžité ceny ve formě poukazů a dárkových balíčků budou předány bezprostředně po
rozbalení obálky s vyznačením dané výhry .

Osobní údaje

Účastí v Soutěži Účastník implicitně dává Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních
údajů za účelem spojeným se samotnou soutěží, zejména s vyhlášením soutěže a prezentací
tohoto vyhlášení (zejména na FB stránkách).

Současně je dána Účastníkovi možnost udělení souhlasu k nakládání s osobními údaji
zejména k daným účelům v tomto znění:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji PEC Campus Square, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ 03263690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp.zn C 229356, jako správci osobních údajů („správci“)

souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
jméno a příjmení, emailová adresa, PSČ

za účelem:

Osobní údaje budou užívány za účelem informování o produktech a službách správců, akcích,
soutěžích, odebírání novinek, reklamy, zasílání katalogů, vyhodnocování soutěží, a zasílání
výher či zasílání přání k svátkům, narozeninám či jiným událostem. Některé osobní údaje jsou
použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na
základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.
Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv
odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správců nebo na e-mailovou adresu
campusbrno@cbre.com, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil(a). Odvoláním
tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním
souhlasu.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na účast v Soutěži.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu,
který mi byl poskytnut v tištěné podobě a je mi k dispozici na webové adrese
www.campusbrno.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se
mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy
campusbrno@cbre.com.

Závěreční ustanovení

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Za výhry nelze obdržet finanční ani jinou náhradu. O
výherci Soutěže rozhoduje prvek náhody, na výhru není právní nárok a není možno ji
vymáhat soudní cestou. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp.
pravidla této Soutěže, případně Soutěž přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit,
přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Organizátor Soutěže oznámí
stejným způsobem, jakým vyhlásil pravidla obsažená v tomto statutu Soutěže.

Organizátor Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady a škody, které jim vzniknou v
souvislosti s jejich účastí v Soutěži či v souvislosti s výhrou v Soutěži. Organizátor
neodpovídá za případné vady výher v Soutěži, reklamace výher je vyloučena.

Organizátor není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo
se jí účastnit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu.

Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem Soutěže jsou konečné, bez možnosti
podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Tento Statut nabývá účinnost dnem veřejného vyhlášení Soutěže. V případě rozdílného znění
některých statutů Soutěže je vždy rozhodující poslední znění statutu uveřejněné na
internetové adrese: www.campusbrno.cz.

V případě rozporu ustanovení statutu a propagačních materiálů týkajících se Soutěže mají
přednost příslušná ustanovení tohoto statutu.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo
jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko
Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Pořízení kopie
Organizátorem může být zpoplatněno. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže, v
soutěžním stánku a internetové adrese www.campusbrno.cz

V Praze dne 10.11.2018