Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

OSLAVUJEME NAROZENINY!

Nakupte nad 500 Kč a získejte odměnu!

 

Úplná pravidla akce

„9. NAROZENINY - ODMĚNA ZA NÁKUP"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „9. NAROZENINY - ODMĚNA ZA NÁKUP" (dále jen „akce“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem akce je:
PEC Campus Square s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 229356
se sídlem:
Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 03263690
(dále jen „zadavatel“).

2. Termín a místo konání akce:
Akce probíhá od 20. 11. 2017 do 3. 12. 2017 (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky v obchodním centru Campus Square Brno na adrese Netroufalky 770 v Brně (dále jen „obchodní centrum“ nebo „místo konání akce“).

3. Účast v akci:
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla akce (dále jen „účastník akce“ nebo „účastník“).

4. Zapojení se do akce:
Účastník akce se do akce zapojí tak, že v době konání akce navštíví obchodní centrum a utratí v obchodech/provozovnách služeb obchodního centra za nákup zboží nebo služeb v jednom obchodě/provozovNě částku nad 500,- Kč v jeden den (nevztahuje se na prodejnu TESCO). Účastník, který utratí v době konání akce v jednom obchodě/provozovně služeb v obchodním centru (mimo TESCO) částku nad 500,- Kč, jak je uvedeno shora, a splní níže uvedené podmínky, získá nárok na převzetí obálky (dále jen „dárek“). Pro získání dárku je nutné, aby účastník (i) písemně vyplnil a předal hostesce na promostánku akce v Tesco pasáži obchodního centra (dále jen „promostánek“) formulář akce, obsahující kontaktní údaje o účastníkovi akce, to jest jeho jméno a příjmení, PSČ jeho bydliště a e-mailový kontakt na účastníka, a (ii) předložil příslušnou účtenku v hodnotě nad 500,-Kč (a to výlučně ve formě originálu, nikoliv kopie). Tato účtenka bude účastníkovi označena a není možné ji opakovaně použít pro účely akce.

Za předloženou a označenou účtenku obdrží účastník každý den pouze jeden dárek, který si vylosuje a vyzvedne na promostánku v době konání akce denně od 10:00 hodin do 18:00 hodin.

5. Dárky v akci:
Celkový počet dárků - obálek s poukazem pro účely akce je 1 133 (slovy: tisíc sto třicet tři) kusů. Každá obálka obsahuje kartičku s odměnou - poukazem, který je fyzicky umístěn na promostánku. Dárky je možné čerpat pouze do vydání jejich zásob nebo do skončení platnosti poukázek. Platnost každého poukazu je uvedena přímo na poukazu. Tyto dárkové poukazy nelze kombinovat s dalšími slevami nebo akcemi. Poté, co si účastník akce vybere příslušnou obálku, nemůže ji již vrátit zpět nebo vyměnit za jinou.

Kompletní seznam dárků:
100 x Zinger sendvič z KFC
150 x Tall nápoj ze STARBUCKS
10 x dárkový balíček NOTINO
150 x krém na ruce + 40 % sleva YVES ROCHER
130 x sluchátka v hodnotě 299 Kč z ERTEA
50 x ochranná folie na mobilní telefon včetně aplikace v hodnotě 399 Kč ERTEA
10 x čištění jednoho oděvu 5aSec
10 x vázaná kytice dle vlastního výběru v hodnotě 400 Kč DELUXE FLOWERS
8 x nákup v hodnotě 200 Kč v prodejně HERVIS
10 x dárkový balíček DM Drogerie
50 x sleva 25 % na nákup ERTEA
10 x poukaz na 150 Kč v OXALIS
100 x sleva 20% na nákup v OXALIS
15 x dárková taška teta Drogerie
10 x dárkový balíček HERVIS
50 x sleva 25 % na kompletní dioptrické brýle (obruba + brýlové čočky) GrandOptical
70 x sleva 30 % na jeden pár bot či jednu kabelku CCC
50 x sleva 30 % na služby čistírny 5aSec
50 x sleva 20 % na vybrané produkty Cyklopoint
10 x dárkový balíček Cyklopoint
150 x sleva 20 % na nákup HERVIS


6. Obecné podmínky akce:
a) Účastník akce se akce může zúčastnit vždy pouze s jednou účtenkou za den v min. celkové hodnotě nad 500,- Kč (mimo TESCO).

b) Organizátor si vyhrazuje akci ukončit předčasně v případě vydání všech dárků.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny a nemají nárok na dárek.

d) Organizátor akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním dárků. Účastník akce čerpá dárky výhradně na svou vlastní odpovědnost. Organizátor neodpovídá za případné vady dárků, reklamace dárků je vyloučena.

e) Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou. Účastník nemůže požadovat výměnou za dárek peněžité plnění a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Akce nemá charakter veřejného příslibu.

f) Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

g) Účastí v akci projevuje každý účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v akci pak její účastník uděluje organizátorovi akce svůj výslovný souhlas:

(i) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platných zněních, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených v odst. 3 těchto pravidel, pro tuto akci a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 12 (právo na přístup k informacím) a dle § 21 (žádost o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu) zák. č. 101/2000 Sb. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi, a má za následek vyloučení účastníka z akce a ztrátu nároku na dárek, stane-li se tak před jeho převzetím;

(ii) v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s bezúplatným užitím jeho jméno, příjmení a místo bydliště, jakož i jeho podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených organizátorem nebo zadavatelem v souvislosti s pořádáním akce a předáváním dárků (dále souhrnně jen „snímky“) pro komerční a marketingové účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, to jest mimo jiné je též užít v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech organizátora či zadavatele v souvislosti s touto akcí, i v souvislosti s jimi poskytovanými výrobky a službami, a souhlasí i s následnou úpravou snímků s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým zadavatel a organizátor snímky či údaje o účastníkovi v souladu s jejich určením poskytne;

(iii) souhlas s těmito pravidly akce a instrukcemi organizátora, přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

h) Z akce jsou vyloučeni všichni pracovníci a zaměstnanci organizátora a pracovníci a zaměstnanci nájemců obchodního centra a osob, které mají v obchodním centru provozovnu či se podílejí na zajištění provozu obchodního centra, nebo na přípravě a organizaci této akce, jakož i osoby jim blízké, jakou jsou rodiče, manželé, sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci. V případě, že se do akce zapojí osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, dárek jí nebude předán. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor akce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání dárku