Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

LÁSKOU LEDY TAJÍ, V CAMPUSU DÁRKY ROZDÁVAJÍ!

Chceš dárek na Valentýna? Přijď 14. února do Campusu, nakup v ochodech v OC Campus Square* nad 300 Kč a vysekej si z ledu krásný valentýnský dárek pro sebe nebo svou polovičku! Připraveny jsou dárkové a kosmetické balíčky od značek Fann, Yves Rocher, Notino, Hervis, dm drogerie, poukazy do kadeřnictví Pavel Pokorný na dámské a pánské střihy, menička od KFC, čištění oděvů zdarma od čistírny 5aSEc, dorty ve tvaru srdce od cukrárny Větrník, hra pro páry od Albi, koberečky od Breno, dobrůtky od Veselé Veverky, kytice růží od květiny Deluxe Flowers a spoustu dalších zamilovaných dárků.

A to ještě není vše! Součástí bude čokoládová dílna od Tereza Lanýže, kde si můžeš udělat Valentýnku podle svých přestav. Produkty z dílny budou zpoplatněny symbolickou částkou, abychom zajistili výrobu z kvalitních surovin (belgická čokoláda atp).
Cena za výrobu Valentýnky z čokolády je 40 Kč/ks.

Akce platí 14.2.2018 od 10.00 – 18.00 nebo do vyčerpání zásob.

*Nevztahuje se na TESCO


Úplná pravidla valentýnské akce 14.2.
„Láskou ledy tají“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Láskou ledy tají, v Campusu dárky rozdávají" (dále jen „akce“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem akce je:
PEC Campus Square s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 229356
se sídlem:

Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 03263690
(dále jen „zadavatel“).

2. Termín a místo konání akce:
Akce probíhá 14.2.2018 (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky v obchodním centru Campus Square Brno na adrese Netroufalky 770 v Brně (dále jen „obchodní centrum“ nebo „místo konání akce“).

3. Účast v akci:
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla akce (dále jen „účastník akce“ nebo „účastník“).

4. Zapojení se do akce:
Účastník akce se do akce zapojí tak, že v den konání akce nakoupí v jednom či maximálně ve dvou obchodech/provozovnách služeb obchodního centra nákup v celkové částce nad 300,- Kč (nevztahuje se na prodejnu TESCO). Účastník, který splní uvedené podmínky, získá nárok na převzetí dárku (dále jen „dárek“). Pro získání dárku je nutné, aby účastník (i) písemně vyplnil a předal hostesce na promostánku akce v Tesco pasáži obchodního centra (dále jen „promostánek“) formulář akce, obsahující kontaktní údaje o účastníkovi akce, to jest jeho jméno a příjmení, PSČ jeho bydliště a e-mailový kontakt na účastníka, a (ii) předložil příslušnou účtenku maximálně dvě účtenky v celkové v hodnotě nad 300,-Kč (a to výlučně ve formě originálu, nikoliv kopie). Tyto účtenky bude účastníkovi označeny a není možné je opakovaně použít pro účely akce.
Za předloženou a označenou účtenku získá účastník pouze jeden dárek. Dárek získá na základě předložení vysekaného srdíčka z ledu, ve kterém je uvedeno číslo výhry. Očíslovaný seznam dárků bude k nahlédnutí u hostesky. Dárek si bude možné vyzvednout u hostesky v den konání akce od 10:00 hodin do 18:00 hodin.
Dárky je možné čerpat pouze do vydání jejich zásob. Poté, co si účastník akce vyseká srdce s číslem dárku, nemůže jej již vyměnit za jiné.

5. Obecné podmínky akce:
a) Účastník akce se může zúčastnit s maximálně dvěma účtenkama za den v min. celkové hodnotě nad 300,- Kč (mimo TESCO).
b) Organizátor si vyhrazuje akci ukončit předčasně v případě vydání všech dárků.
c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny a nemají nárok na dárek.
d) Organizátor akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním dárků. Účastník akce čerpá dárky výhradně na svou vlastní odpovědnost. Organizátor neodpovídá za případné vady dárků, reklamace dárků je vyloučena.
e) Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou. Účastník nemůže požadovat výměnou za dárek peněžité plnění a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Akce nemá charakter veřejného příslibu.
f) Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
g) Účastí v akci projevuje každý účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v akci pak její účastník uděluje organizátorovi akce svůj výslovný souhlas:

(i) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platných zněních, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených v odst. 3 těchto pravidel, pro tuto akci a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 12 (právo na přístup k informacím) a dle § 21 (žádost o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu) zák. č. 101/2000 Sb. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi, a má za následek vyloučení účastníka z akce a ztrátu nároku na dárek, stane-li se tak před jeho převzetím;

(ii) v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s bezúplatným užitím jeho jméno, příjmení a místo bydliště, jakož i jeho podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených organizátorem nebo zadavatelem v souvislosti s pořádáním akce a předáváním dárků (dále souhrnně jen „snímky“) pro komerční a marketingové účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, to jest mimo jiné je též užít v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech organizátora či zadavatele v souvislosti s touto akcí, i v souvislosti s jimi poskytovanými výrobky a službami, a souhlasí i s následnou úpravou snímků s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým zadavatel a organizátor snímky či údaje o účastníkovi v souladu s jejich určením poskytne;

(iii) souhlas s těmito pravidly akce a instrukcemi organizátora, přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

h) Z akce jsou vyloučeni všichni pracovníci a zaměstnanci organizátora a pracovníci a zaměstnanci nájemců obchodního centra a osob, které mají v obchodním centru provozovnu či se podílejí na zajištění provozu obchodního centra, nebo na přípravě a organizaci této akce, jakož i osoby jim blízké, jakou jsou rodiče, manželé, sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci. V případě, že se do akce zapojí osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, dárek jí nebude předán. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor akce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání dárku.