FB

Oslavte s námi naše 7. narozeniny!


Oslavte s námi naše 7. narozeniny! Od 14. do 22. listpadu 2015. Nakupte nad 100 CZK a odneste si dárek!
 

Úplná pravidla akce

„NAROZENINY CAMPUS SQUARE"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „NAROZENINY CAMPUS SQUARE" (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem akce je:
FALO EVENTS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 223553
se sídlem: Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1
IČ: 02763427
(dále jen “organizátor”)

2. Zadavatelem akce je:
PEC Campus Square s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 229356
se sídlem: Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2
IČ: 03263690
(dále jen „zadavatel“).

3. Termín a místo konání akce:
Akce probíhá od 14. 11. 2015 do 22. 11. 2015 (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky v obchodním centru Campus Square Brno na adrese Nefroufalky 770 v Brně (dále jen „obchodní centrum“ nebo „místo konání akce“).

4. Účast v akci:
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla akce (dále jen „účastník akce“ nebo „účastník“).

5. Zapojení se do akce:
Účastník akce se do akce zapojí tak, že v době konání akce navštíví obchodní centrum a utratí v některé z obchodů/provozoven služeb v obchodním centru za nákup zboží nebo služeb v jednom obchodě/provozovně minimálně částku ve výši 100,- Kč. Účastník, který utratí v době konání akce v jakémkoliv obchodě/ provozovně služeb v obchodním centru částku minimálně 100,- Kč, jak je uvedeno shora, a splní níže uvedené podmínky, získá nárok na převzetí obálky (dále jen „dárek“). Pro získání dárku je nutné, aby účastník (i) písemně vyplnil a předal hostesce na promostánku akce v Tesco pasáži obchodního centra (dále jen „promostánek“) formulář akce, obsahující kontaktní údaje o účastníkovi akce, to jest jeho jméno a příjmení, PSČ jeho bydliště a telefonický i e-mailový kontakt na účastníka, a (ii) předložil příslušnou účtenku v hodnotě minimálně 100,-Kč (a to výlučně ve formě originálu, nikoliv kopie, účtenky) hostesce na promostánku. Tato účtenka bude účastníkovi označena a není možné ji opakovaně použít pro účely akce.
Za předloženou a označenou účtenku obdrží účastník každý den pouze jeden dárek, který si může vyzvednout na promostánku v době konání akce denně od 10:00 hodin do 18:00 hodin.

6. Dárky v akci:
Celkový počet dárků - obálek pro účely akce je 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů. Každá obálka obsahuje slevový poukaz (voucher) nebo poukázku na nákup zboží či služeb v obchodním centru. Dárky je možné čerpat pouze do vydání jejich zásob. Poté, co si účastník akce vybere příslušnou obálku na promostánku, nemůže ji již vrátit zpět nebo vyměnit za jinou.

7. Obecné podmínky akce:
a) Účastník akce se akce může zúčastnit vždy pouze s jednou účtenkou denně.
b) Organizátor si vyhrazuje akci ukončit předčasně v případě vydání všech dárků.
c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny a nemají nárok na dárek.
d) Organizátor ani zadavatel akce nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním dárků. Účastník akce čerpá dárky výhradně na svou vlastní odpovědnost. Organizátor neodpovídá za případné vady dárků, reklamace dárků je vyloučena.
e) Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou. Účastník nemůže požadovat výměnou za dárek peněžité plnění a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Akce nemá charakter veřejného příslibu.
f) Organizátor a zadavatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
g) Účastí v akci projevuje každý účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v akci pak její účastník uděluje organizátorovi a zadavateli akce svůj výslovný souhlas:

(i) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platných zněních, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených v odst. 3 těchto pravidel, pro tuto akci a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele a organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Organizátor i zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 12 (právo na přístup k informacím) a dle § 21 (žádost o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu) zák. č. 101/2000 Sb. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi, a má za následek vyloučení účastníka z akce a ztrátu nároku na dárek, stane-li se tak před jeho převzetím;

(ii) v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s bezúplatným užitím jeho jméno, příjmení a místo bydliště, jakož i jeho podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených organizátorem nebo zadavatelem v souvislosti s pořádáním akce a předáváním dárků (dále souhrnně jen „snímky“) pro komerční a marketingové účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, to jest mimo jiné je též užít v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech organizátora či zadavatele v souvislosti s touto akcí, i v souvislosti s jimi poskytovanými výrobky a službami, a souhlasí i s následnou úpravou snímků s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým zadavatel a organizátor snímky či údaje o účastníkovi v souladu s jejich určením poskytne;

(iii) souhlas s těmito pravidly akce a instrukcemi organizátora, přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

h) Z akce jsou vyloučeni všichni pracovníci a zaměstnanci zadavatele, organizátora a pracovníci a zaměstnanci nájemců obchodního centra a osob, které mají v obchodním centru provozovnu či se podílejí na zajištění provozu obchodního centra, nebo na přípravě a organizaci této akce, jakož i osoby jim blízké, jakou jsou rodiče, manželé, sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, dárek jí nebude předán. Stejně tak se cena nepředá v případě, že organizátor či zadavatel akce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání dárku.


Zpět na výpis článků

Campus Square

Netroufalky 770, 625 00 BRNO
Česká republika

 

CBRE s.r.o.

Palladium, náměstí Republiky 1079/1A
110 000 Praha, Česká republika

MENUX