FB

OD TEĎ POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

PLATEBNÍ AUTOMAT K PLATBĚ PARKOVNÉHO SE NACHÁZÍ MEZI PRODEJNAMI NEW YORKER A TAKKO FASHION NA HORNÍM PARKOVIŠTI.

PARKUJETE MÉNĚ NEŽ 3 HODINY? ZÁVORA SE AUTOMATICKY OTEVŘE.


 

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

Provozovatel parkoviště: PEC Campus Square s.r.o., IČO: 03263690
Odpovědná osoba: Vilma Hošková, 775 180 887

Provozní doba parkoviště: Po – Ne 00.00 -24.00

 

 1. Rozsah platnosti
 1. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a vlastníky/řidiči motorových vozidel, kteří si budou dočasně pronajímat parkovací stání na parkovišti obchodního centra Campus Square (dále jen “uživatelé”).
 2. Vjezdem do podzemního a nadzemního parkoviště se uzavírá smlouva o nájmu parkovacího místa.
 3. Parkoviště není hlídané. Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za možné ztráty věcí, a to jakékoliv povahy, které by byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla.
 4. Provozovatel ani obsluha parkoviště nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou.

 

 1. Poloha parkoviště
 1. Parkoviště pro uživatele se nachází v kryté, vnitřní části centra a v jeho nekryté venkovní části, oddělené od okolních ploch parkovacími závorami.

 

 1. Pravidla pro využívání parkoviště
  1. Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů spolu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
  2. Uživatelé jsou povinni při vjezdu na parkoviště, při odstavení vozidla, při pohybu po parkovišti a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, pokyny správce centra a obsluhy parkoviště. Obsluha je pověřena a oprávněna na plochách celého parkoviště usměrňovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
  3. Děti se mohou pohybovat po parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost.
  4. Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování vozidel uživatelů, k uložení nakoupeného zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel.
  5. Speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.), mohou na toto parkoviště vjíždět pouze s písemným povolením správy centra, bezpečnostní služby centra či obsluhy parkoviště.
  6. Vozidlům je povoleno parkovat pouze na místech k tomu určených, tj. vyznačených vodorovným značením na ploše parkoviště.
  7. Za chybné parkování bude obsluhou parkoviště považováno (i krátkodobé) odstavení vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením, parkování na žlutých/modrých/oranžových chodnících pro pěší, ve vjezdech, výjezdech, místech označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách (k vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů). Vozidly invalidů (tělesně postižených) se pro účely tohoto Provozního řádu parkoviště rozumí pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb.
  8. Za poškození vjezdové či výjezdové závory je stanovena smluvní pokuta 5.000,- Kč.
  9. Vozidlům s pohonem LPG je do prostor krytého parkovitě vjezd zakázán.
  10. V případě poplachu jsou řidiči povinni okamžitě vypnout motor vozidla a neprodleně opustit prostor vnitřních garáží.
  11. Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště je omezena na max. 20 km/hod.
  12. Uživatelé jsou povinni informovat obsluhu parkoviště o všech mimořádných událostech v parkovišti (dopravní nehody, zranění, porucha platebního automatu, porucha vjezdové/výjezdové závory apod.).
  13. Maximální povolená výška vozidla, při vjezdu do krytého parkoviště, je 2,2 m.
  14. Není povolen vjezd vozidlům s váhou nad 3,5 tuny.

 

 1. V prostorách parkoviště je zakázáno
 1. Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
 2. Mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karosérie a motory parkujících vozidel.
 3. Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem z vozidel, výkaly či odpadky.
 4. Poškozovat prostor parkoviště a zařízení provozovatele na parkovišti instalovaná.
 5. Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
 6. Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného správou centra, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu vedení centra. Dále se na parkovišti zakazuje umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev apod. a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
 7. Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy.
 8. Provozovat cvičné jízdy autoškol.
  1. Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
 1. Setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
 2. Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
 3. Nechat bez dozoru malé děti či nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).

 

 1. Evakuace
 1. Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně uživatelů, povinny podřídit se příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, správy centra, obsluhy parkoviště či bezpečnostní služby centra.

 

 1. Otevírací doba parkoviště pro veřejnost
 1. Parkoviště je otevřeno pro veřejnost nepřetržitě, v době od 00.00 hodin do 24.00 hodin a po všechny dny v týdnu.

 

 1. Poplatek za parkování
 1. Odebráním parkovací karty z parkovacího automatu nabývá uživatel právo využívat vyznačené parkovací místo k odstavení vozidla.
 2. Cena za jednu hodinu parkování je stanovena na 40,- Kč, přičemž první 3 hodiny/den parkování jsou zdarma.
 3. V případě, že vozidlo vyjede z parkoviště a do jedné hodiny se vrátí zpět během jednoho dne, budou pro výpočet parkovného obě doby použití parkoviště sečteny. Pokud jste při výjezdu z parkoviště uhradili poplatek za parkovné a navštívili jste parkoviště OC Campus během stejného dne, máte opět 3 hodiny parkování zdarma.
 4. Uživatel má povinnost uhradit provozovateli stanovené poplatky za parkování. Tuto povinnost má i tehdy, pokud není vozidlo odstaveno na vyznačeném parkovacím místě.
 5. Pro zaplacení hodinového parkovacího poplatku je brána v úvahu vždy každá započatá hodina.
 6. K úhradě poplatků za parkování slouží platební automat umístěný v prostoru u hlavního vstupu do pasáže z venkovního parkoviště (1 NP).
 7. V případě poruchy platebního automatu či výjezdové závory je uživatel povinen informovat obsluhu parkoviště.
 8. Výjezd z parkoviště je možný pouze po zaplacení stanoveného poplatku.
  1. Uživatel je povinen odebrat parkovací kartu u vjezdového stojanu, pečlivě ji uschovat a použít ji pro otevření závory na výjezdu. Odhození parkovací karty v době před řádným otevřením výjezdové závory je považováno za ztrátu parkovací karty.
 1. Při ztrátě parkovací karty je uživatel povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč.
 2. Neodebrání parkovací karty při vjezdu na parkoviště je bráno jako ztráta parkovací karty a uživatel je povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč.
 3. O případné reklamaci bude sepsán reklamační protokol.

 

 1. Závěrečná ustanovení

a) Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

b) Protizákonné jednání vůči uživatelům parkoviště centra řeší na základě oznámení postižených, prostřednictvím správy centra či bezpečnostní služby centra, Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.

c) Vozidla překážející provozu na parkovišti nebo vozidla v rozporu s tímto Provozním řádem parkoviště budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor parkoviště centra.

d) Na parkovišti zároveň platí Návštěvní řád centra.

e) Tento Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dne 1. 5. 2017

 

Vilma Hošková

Centre Manager

OC Campus Square Brno

 

Pozn.: Vedení centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu parkoviště. Prostory centra jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), registrace č. 00033646.


Zpět na výpis článků

Campus Square

Netroufalky 770, 625 00 BRNO
Česká republika

 

CBRE s.r.o.

Palladium, náměstí Republiky 1079/1A
110 000 Praha, Česká republika

MENUX